Op deze pagina vind je antwoorden op veelgestelde vragen over de Informatieplicht. Staat jouw vraag er niet tussen? Dan kan jouw branche- of regionale organisatie je informeren. Mocht je geen gehoor vinden, dan helpt RVO je graag verder met aanvullende informatie en met de maatregelen die je kunt nemen.  

Voor alle bedrijven die volgens de Wet milieubeheer verplicht zijn om energiebesparende maatregelen te nemen. Dit zijn de bedrijven die jaarlijks meer dan 50.000 kWh of 25.000 m3 aardgas(equivalent) verbruiken.

Sommige bedrijven zijn uitgezonderd van de Informatieplicht. Dit zijn:

Let op: voor bedrijven die auditplichtig zijn onder de Europese Energie-Efficiency Richtlijn (EED) geldt dus wél de Informatieplicht, maar voor hen is de rapportage-deadline gesteld op 5 december 2019. Lees meer over de EED energie auditplicht.

De Informatieplicht geldt voor ‘de drijver van de inrichting’. Dit kan zowel de eigenaar/verhuurder zijn als de huurder. In het merendeel van de gevallen moet de huurder van het gebouw de rapportage indienen. Dit als de Wm-inrichting één gebouw met één huurder betreft.

Als er meerdere huurders in een kantoorgebouw (de ‘Wm-inrichting’), bijvoorbeeld een bedrijfsverzamelgebouw, zijn, is het gebruikelijk dat de gebouweigenaar als drijver van de Wm-inrichting wordt gezien. De eigenaar is degene die het mogelijk maakt dat activiteiten in het gebouw plaatsvinden; een huurder kan alleen van het gebouw gebruik maken als hij een contract heeft met de eigenaar.

Een bijzondere situatie van één gebouw met meerdere gebruikers is een winkelcentrum. Dit omdat de winkels in het centrum heel verschillend van aard kunnen zijn. Bij een winkelcentrum met meerdere gebruikers richt het bevoegd gezag zich voor de winkels tot de individuele gebruikers daarvan. Voor de collectieve voorzieningen richt het bevoegd gezag zich tot de eigenaar van het complex.

Met vragen over het begrip Wm-inrichting in uw specifieke omstandigheden in uw geval kunt u terecht bij uw lokale bevoegd gezag.

Eén gebouw met één gebruiker

Als de huurder door bevoegd gezag wordt aangesproken op de energiebesparende maatregelen in een gebouw dat niet in eigendom is, dan treedt de gebruiker in overleg met de eigenaar. De maatregelen waarvoor de huurder verantwoordelijk is worden door de huurder genomen.

Aan energiebesparende maatregelen die alleen genomen kunnen worden met toestemming van de eigenaar kan in de rapportage voor de informatieplicht energiebesparing een termijn worden gekoppeld, die het bevoegd gezag eventueel met maatwerk kan vastleggen.

Mocht uit correspondentie blijken dat de eigenaar niet bereid is om in te stemmen met – of te investeren in – de energiebesparende maatregelen, dan kan het bevoegd gezag zich (mede) richten tot de eigenaar, die de overtreding kan opheffen.

Kantoorgebouw met meerdere gebruikers

In principe voert de verhuurder van het kantoorgebouw de energiebesparende maatregelen uit. Mocht vanwege onderliggende contracten het niet in de macht liggen van de eigenaar om alle maatregelen te nemen, dan treedt deze in overleg met de huurders. Mochten de huurders niet bereid zijn om mee te werken aan het realiseren van de maatregelen – en als dat blijkt uit de gevoerde correspondentie – dan kan het bevoegd gezag zich (mede) richten tot de individuele huurder die de overtreding kan opheffen.

In de rapportage voor de informatieplicht kan bij energiebesparende maatregelen waar de eigenaar geen zeggenschap over heeft een termijn worden gekoppeld, die het bevoegd gezag eventueel met maatwerk kan vastleggen.

Het kabinet wil dat iedereen in Nederland bijdraagt aan energiebesparing. Ook ondernemingen. Daarom moeten zij vanwege de Wet milieubeheer energiemaatregelen uitvoeren met een terugverdientijd van vijf jaar of minder. Met ingang van 1 juli 2019 is daar de verplichting bijgekomen om de getroffen maatregelen ook te rapporteren.

Sinds 1 juli 2019 moeten de desbetreffende bedrijven de door hen genomen energiebesparende maatregelen rapporteren in het eLoket van RVO. Voortaan wordt deze wet daadwerkelijk gehandhaafd door gemeenten en omgevingsdiensten. Wie niet voldoet aan de Informatieplicht, kan een boete of een dwangsom opgebeld krijgen.

EML staat voor Erkende Maatregelenlijst. Hierop vind je per bedrijfstak de erkende energiebesparende maatregelen die zich in vijf jaar tijd terugverdienen. Bedrijven die alle maatregelen van de EML van de betreffende bedrijfstak opvolgen, voldoen automatisch aan de energiebesparingsplicht. Bekijk hier een overzicht van alle negentien EML’s.

Ga naar het stappenplan Informatieplicht Energiebesparing. Bij stap 2 ‘Bepaal welke lijst met erkende energiebesparende maatregelen voor jou van toepassing is’ staan de verschillende bedrijfstakken. Wanneer je op een Itje bij een bedrijfstak klikt, zie je welke Wm-inrichtingen er onder vallen. Ook vind je hier een indicatie van de SBI-codes waarop de lijst van toepassing is.


Indien er voor jouw bedrijf(stak) geen lijst met erkende maatregelen is, dan kies je de lijst die het meest op jouw bedrijf van toepassing is. In het eLoket kies je de lijst bedrijfstak zonder EML en vervolgens de EML-lijst die het meest op jou van toepassing is. Daarnaast geef je aan welke aanvullende energiebesparende maatregelen je hebt uitgevoerd. Het is aan het bevoegd gezag om te bepalen of je hiermee voldoet aan de Energiebesparingsplicht.

Om te rapporteren in het eLoket moet je de volgende gegevens bij de hand hebben:

 • eHerkenningsmiddel, met bijbehorende login-gegevens (gebruikersnaam en wachtwoord)
 • Adresgegevens per vestiging
 • Contactgegevens van de verantwoordelijke
 • Energieverbruik over 2017 of 2018
  • Kleinverbruik: zie de laatste jaarafrekening
  • Grootverbruik: maandfacturen opgeteld over 1 jaar
  • Eigen opwekking via zonnepanelen of windmolen over zelfde periode
  • Omrekenfactoren voor alternatieve brandstoffen of warmte

Bekijk ook de Handleiding eLoket Informatieplicht energiebesparing van RVO.

Om in te loggen op het eLoket heb je een eHerkenningsmiddel niveau 1 nodig (let op: voor overige overheidsdiensten kan het zijn dat je een hoger niveau nodig hebt). Als je dit nog niet hebt, kun je dit aanvragen bij verschillende leveranciers (let op: voor andere overheidsdiensten heb je wellicht een hoger niveau nodig). Aanvragen duurt circa 5 werkdagen en er zijn kosten aan verbonden, variërend van 5-20 euro per jaar. Kijk op www.eherkenning.nl voor meer informatie.

Bezit je meerdere ondernemingen? Dan kan je deze aan één eHerkenningsmiddel koppelen. Echter, het eHerkenningsmiddel is persoonsgebonden en niet overdraagbaar of te delen met andere personen. Denk bij het aanvragen hiervan goed na aan wie je de eHerkenning toewijst.

Als er al een eHerkenningsmiddel wordt gebruikt in de organisatie, kan je twee dingen doen 1) een nieuwe eHerkenning niveau 1 aanvragen of 2) nagaan of er intern een beheerder is die jou kan machtigen. Je kunt ook een intermediair machtigen om voor jouw bedrijf te rapporteren in het eLoket. Let op, deze zogenaamde ketenmachtiging is niet bij alle leveranciers mogelijk. Ondanks de machtiging blijf je als ondernemer zelf verantwoordelijk voor de inhoud van de rapportage. Het bewijs van machtiging aan de intermediair hoef je niet op te sturen, RVO kan deze wel opvragen.


(let op: vanaf 1 juli 2021 heb je een hoger betrouwbaarheidsniveau nodig)

Ja, dat kan met dit formulier. Als je een intemediar machtigt hoe je niet zelf een eHerkenningsmiddel aan te vragen. Wel blijf je zelf verantwoordelijk voor de inhoud van de rapportage. Het bewijs van de machtiging aan de intermediair hoeft je niet op te sturen, maar desgevraagd moet je deze machtiging wel kunnen overleggen aan RVO.nl.

Nee. De Informatieplicht neemt het totale elektriciteits- en aardgasverbruik als maatstaf. Als jouw bedrijf hernieuwbare energie opwekt en verbruikt, zoals zonne- of windenergie, dan mag deze niet van het totaalverbruik worden afgetrokken.

Alleen jouw toezichthouder (gemeente of omgevingsdienst) heeft  toegang tot het eLoket van RVO. Met de aangeleverde gegevens kunnen zij hun toezichthoudende taken gericht en effectief uitvoeren. Hun controles richten zich vooral op inrichtingen of bedrijven die niets hebben ingevuld of niets aan energiebesparing doen. Andere organisaties kunnen niet bij jouw gegevens.

Dan is de kans groot dat jouw gemeente of omgevingsdienst een controle gaat uitvoeren. Tijdens die controle  maak jij afspraken over hoe jouw bedrijf alsnog kan voldoen aan de Informatieplicht en/of de Energiebesparingsplicht. Wil een ondernemer echt niet meewerken, dan kan de gemeente een last onder dwangsom opleggen. Dat is een bedrag dat je moet betalen als je de overtreding niet binnen de gestelde periode herstelt.

Nee, na de eerste rapportage in 2019 moet je om de vier jaar de genomen energiebesparende maatregelen rapporteren in het eLoket van RVO.

Gaat het om een rapportage die je voor 2 juli 2019 heeft aangemaakt en/of ingediend? In dat geval moet je een kopie van uw rapportage maken volgens de beschrijving in de Handleiding eLoket informatieplicht energiebesparing. Zie hiervoor hoofdstuk 10.

Gaat het om een rapportage die je ná 1 juli 2019 hebt aangemaakt en/of ingediend?
Dan ga je naar Mijn Overzicht waar de rapportage staat om de wijzigingen door te voeren en de rapportage (opnieuw) in te dienen.

Partners van Project Informatieplicht Energiebesparing


Partner logo VNO-NCW Noord
Partner logo BIK
Partner logo Bouwend Nederland
Partner logo EnergieCollectief Utrechtse Bedrijven
Partner logo VNO-NCW West
Partner logo Stichting Clok
Partner logo VNHI
Partner logo FME
Partner logo MKB Eindhoven
Partner logo MKB Midden Nederland
Partner logo Kartoflex
Partner logo NL Actief
Partner logo Vastgoed Belang
Partner logo NVG
Partner logo Detailhandel Nederland
Partner logo Stichting Belangenbehartiging Nederlandse Golfkartonindustrie
Partner logo Techniek Nederland
Partner logo EPV
Partner logo VNO-NCW Midden
Partner logo BETA
Partner logo NRK
Partner logo Nederland ICT
Partner logo MKB Limburg
Partner logo MKB Nederland Regio Zwolle
Partner logo Bedrijvenkring Ondernemend Veenendaal (BOV)
Partner logo INretail
Partner logo KAVB
Partner logo OVSV
Partner logo Vakcentrum
Partner logo BOVAG
Partner logo FTN
Partner logo NBOV
Partner logo KVGO
Partner logo NSO
Partner logo Energie Samen Rivierenland
Partner logo Koninklijke Metaalunie
Partner logo MKB Rotterdam Rijnmond
Partner logo DPG
Partner logo Koninklijke Nederlandse Slagers (KNS)
Partner logo Koninklijke Horeca Nederland
Partner logo NVKT
Partner logo Modint
Partner logo MKB Noord
Partner logo VACO
Partner logo RECRON
Partner logo VNO-NCW Brabant Zeeland
Partner logo DDA
Partner logo Tuinbranche Nederland
Partner logo MKB Utrecht
Partner logo MKB Amsterdam
Partner logo FOCWA
Partner logo Evofenedex
Partner logo VOA
Partner logo Ondernemend Lansingerland
Partner logo St. DEC Liemers
Partner logo LWV
Partner logo LTO
Partner logo Koninklijke CBM

Pin It on Pinterest